BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 2/09 Burmistrza Pisza z dnia 5 stycznia 2009 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 ) zarządzam, co następuje:

§ 1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Piszu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 166/07 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2007 r., zmienionym zarządzeniem Nr 177/07 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2007 r., zmienionym zarządzeniem Nr 59/08 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2008 r., zmienionym zarządzeniem Nr 77/08 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2008 r., zmienionym zarządzeniem Nr 111/08 Burmistrza Pisza z dnia 12 sierpnia 2008 r., zmienionym zarządzeniem Nr 156/08 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2008 r. wprowadza się następującą zmianę:
- załącznik Nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

L.p. Jednostka organizacyjna Urzędu Stanowisko służbowe
1
Burmistrz – 1 etat

Kierownicze stanowiska urzędnicze:

Zastępca Burmistrza – 2 etaty

Sekretarz – 1 etat

Skarbnik – 1 etat

2 Biuro Rady Miejskiej Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor, Referent, Młodszy Referent) – 2 etaty

Liczba etatów – 2

3 Wydział Ogólny Kierownicze stanowisko urzędnicze (Naczelnik) – 1 etat

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor, Referent, Młodszy Referent ) – 5 i ½ etatów

Stanowiska pomocnicze (Archiwista, Telefonistka, Maszynistka) – 2 etaty

Stanowiska pracowników obsługi (Kierowca samochodu osobowego, Robotnik gospodarczy, Sprzątaczka, Goniec) – 6 etatów

Liczba etatów – 14 i ½

4 Wydział Finansowy Kierownicze stanowiska Urzędnicze (Zastępca Naczelnika /do spraw budżetowych; do spraw podatków i opłat lokalnych/) – 2 etaty

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor, Referent, Młodszy Referent) – 10 i ½ etatów

Liczba etatów – 12 i ½

5 Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Kierownicze stanowisko urzędnicze (Naczelnik) – 1 etat

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor, Referent, Młodszy Referent) – 5 etatów

Liczba etatów – 6

6 Wydział Gospodarki Nieruchomościami Kierownicze stanowisko urzędnicze (Naczelnik) – 1 etat

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor, Referent, Młodszy Referent) – 3 i ⅞ etatu

Liczba etatów – 4 i ⅞

7 Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki Kierownicze stanowisko urzędnicze (Naczelnik) – 1 etat

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor, Referent, Młodszy Referent) – 9 i ½ etatów

Liczba etatów – 10 i ½

8 Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kierownicze stanowisko urzędnicze (Naczelnik) – 1 etat

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor, Referent, Młodszy Referent) – 9 etatów

Stanowiska pracowników obsługi (Robotnik gospodarczy) – 1 etat

Liczba etatów -11

9 Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Kierownicze stanowisko urzędnicze ( Naczelnik) – 1 etat

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor, Referent, Młodszy Referent) – 4 etaty

Liczba etatów – 5

10 Urząd Stanu Cywilnego Kierownicze stanowisko urzędnicze (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ) – 2 etaty

Stanowiska urzędnicze (Inspektor, Podinspektor, Referent, Młodszy Referent) – 1 etat

Liczba etatów – 3

11 Pion Ochrony Kierownicze stanowisko urzędnicze (Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych) – 1 etat
Stanowiska urzędnicze ( Inspektor, Podinspektor, Referent, Młodszy Referent) – ¼ etatu
Stanowiska pracowników obsługi (Konserwator) – 3 i ½ etatu

Liczba etatów – 4 i ¾

12 Samodzielne stanowisko pracy ds. Audytu Wewnętrznego Kierownicze stanowisko urzędnicze (Audytor wewnętrzny) – 1 etat

Liczba etatów -1

13 Samodzielne stanowisko pracy ds. Informatyki Stanowiska urzędnicze (Informatyk) – ⅞ etatu

Liczba etatów – ⅞

14 Samodzielne stanowisko pracy ds. Zamówień Publicznych Stanowiska urzędnicze (Inspektor) – 1 etat

Liczba etatów -1

15 Samodzielne stanowisko pracy inspektora-menadżera projektu „Pisa-Narew” Stanowiska urzędnicze (Inspektor) – 1 etat

Liczba etatów – 1

16 Samodzielne stanowisko pracy inspektora-menadżera projektu regulacji gospodarki wodnej Stanowiska urzędnicze (Inspektor) – 1 etat

Liczba etatów – 1


Razem liczba etatów – 84”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2009 r.
Data powstania: poniedziałek, 12 sty 2009 10:05
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sty 2009 10:10
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2806 razy