BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 10/10 Burmistrza Pisza z dnia 14 stycznia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Piszu
Na podstawie art. 1042 § 1 i art. 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1 W Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Piszu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 30/08 Burmistrza Pisza z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Piszu zmienionym Zarządzeniem Nr 80/09 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w Urzędzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. 2. Praca odbywa się w systemie podstawowym. Czas pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień. 3. Okres rozliczeniowy czasu pracy, o którym mowa w ust. 2 obejmuje trzy kolejne miesiące kalendarzowe, poczynając od 01 stycznia każdego roku. 4. W Urzędzie obowiązują godziny rozpoczynania i kończenia pracy: od poniedziałku do piątku od godziny 7.15 do godziny 15.15, z zastrzeżeniem ust. 11. 5. Pracodawca i pracownik w umowie o pracę ustalają dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 4. 6. Pracownik może świadczyć pracę w innych godzinach, aniżeli określone w ust. 4 po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza. 7. Pracownicy Urzędu poza godzinami pracy mogą przebywać w budynku Urzędu po uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym. 8. Do czasu pracy wlicza się 15-minutową przerwę na odpoczynek. 9. Rozkład czasu pracy pracowników obsługi ustala Sekretarz, z zachowaniem przepisów o wymiarze czasu pracy. 10. Rozkład czasu pracy pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, do których zakresu działania należą czynności związane z udzielaniem ślubów i ich obsługą oraz rejestracją zgonów, ustala Kierownik USC w sposób ograniczający liczbę nadgodzin do limitów wskazanych w Kodeksie pracy. 11. Strażnicy Straży Miejskiej w Piszu pracują na zmiany od poniedziałku do niedzieli: 1) I zmiana od godziny 6.00 do godziny 14.00, 2) II zmiana od godziny 14.00 do godziny 22.00, 3) III zmiana od godziny 22.00 do godziny 6.00. Harmonogram czasu pracy Strażników ustala Komendant Straży Miejskiej w Piszu.”, 2. § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11 1. Jeżeli wymagają tego potrzeby Urzędu w szczególnych wypadkach pracownik może być zatrudniony w nocy oraz w niedzielę i święta, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11. 2. Praca w godzinach nocnych oraz w niedziele i święta jest dozwolona tylko na wyraźne polecenie Burmistrza, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11. 3. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. 4. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. 5. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu. 6. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, przysługuje inny dzień wolny od pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.”. § 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010 r.
Data powstania: czwartek, 14 sty 2010 09:24
Data opublikowania: czwartek, 14 sty 2010 09:25
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2741 razy