BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 45/06 Burmistrza Pisza z dnia 07 czerwca 2006 r.

w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu .
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) w związku z art 18 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zamówienia publiczne udzielane w Urzędzie Miejskim w Piszu, zwanym dalej Urzędem, udzielane są zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami prawidłowej gospodarki finansowej, w szczególności z zasadą, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 2

Szczegółową procedurę udzielania zamówień publicznych w Urzędzie określa Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3

Postępowania rozpoczęte i niezakończone podpisaniem umowy do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, toczą się według dotychczasowych zasad.

§ 4

Zarządzenia nie stosuje się do postępowań finansowanych z udziałem środków, których przyznanie uzależnione jest od zastosowania innych procedur udzielania zamówień niż określone w ustawie z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
§ 5

Traci moc zarządzenie Nr 38/05 Burmistrza Pisza z dnia 12 kwietnia 2005r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07 czerwca 2006r.


Załącznik
do zarządzenia Nr 45/06
Burmistrza Pisza
z dnia 07 czerwca 2006r.

Regulamin
Udzielania Zamówień Publicznych


§ 1

Regulamin udzielania zamówień publicznych, zwany dalej „Regulaminem”, określa procedury postępowania przy przygotowaniu i przeprowadzaniu zamówień publicznych przez Urząd Miejski w Piszu.


§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) pzp – należy przez to rozumieć ustawę z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późn. zm.);
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pisz;
3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Piszu;
4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Pisza;
5) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Pisz;
6) Naczelniku - należy przez to rozumieć Naczelnika wydziału lub pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie;
7) Wydziale GKR - należy przez to rozumieć Wydział Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Piszu;
8) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Urzędzie na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
9) planie rocznym - należy przez to rozumieć roczny ogólny plan zamówień publicznych Urzędu zatwierdzony przez Burmistrza;
10) budżecie - należy przez to rozumieć budżet Gminy Pisz;
11) specyfikacji - należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia, o której mowa w art. 36 pzp;
12) protokole - należy przez to rozumieć protokół, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2 pzp ;
13) ogłoszeniu – należy przez to rozumieć ogłoszenie o wszczęciu postępowania, zaproszenie do składania ofert lub zaproszenie do negocjacji;
14) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 6 000euro;
15) zamówieniach - należy przez to rozumieć zamówienia publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 13 pzp;
16) CPV – należy przez to rozumieć Wspólny Słownik Zamówień określony w rozporządzeniu Komisji Wspólnot Europejskich nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r., str. 1 i n.)

§ 3

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają pracownicy odpowiedzialni za określone zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są przygotowywać i przeprowadzać postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający całkowitą bezstronność, z zachowaniem zasad udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 7, 8, 9 pzp.

§ 4

1. Udzielanie zamówień następuje zgodnie z planem rocznym oraz bieżącymi potrzebami Gminy.
2. Plan roczny sporządza pracownik Wydziału GKR na podstawie planów zamówień publicznych przedstawionych przez poszczególnych Naczelników (plany wydziałowe) w terminie 14 dni od uchwalenia budżetu.
3. Naczelnicy w terminie 7 dni po uchwaleniu budżetu powinni przygotować roczny wydziałowy plan zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. W rocznych wydziałowych planach powinny zostać uwzględnione również usługi i dostawy poniżej 6 000 euro, aby w planie rocznym mogło nastąpić zsumowanie łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju.
5. Plan roczny powinien zawierać przynajmniej:
1) liczbę porządkową;
2) nazwę przedmiotu zamówienia;
3) numer CPV;
4) proponowany tryb postępowania;
5) pożądany termin realizacji;
6) wielkość zamówienia;
7) wartość zamówienia;
8) pozycję planu finansowego;
9) wydział odpowiedzialny za realizację zamówienia .
6. W przypadku zmian w budżecie, plany wydziałowe zamówień publicznych należy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany w budżecie, i w niezbędnym zakresie zmodyfikować. Zmodyfikowane plany wydziałowe przekazuje się do Wydziału GKR.
7. Za sporządzenie planów wydziałowych odpowiedzialni są Naczelnicy, a za sporządzenie rocznego planu upoważniony pracownik Wydziału GKR.
8. Upoważniony pracownik Wydziału GKR na podstawie rocznego planu przygotowuje i kieruje do publikacji ogłoszenia, o których mowa w art. 13 pzp.
9. Plan roczny wchodzi w życie z chwilą jego zatwierdzenia przez Burmistrza.

§ 5

1. Procedurę udzielenia zamówienia rozpoczyna się z inicjatywy Naczelnika, który przygotowuje wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Upoważniony pracownik Wydziału GKR sprawdza zgodność wniosku z pzp.
3. Skarbnik potwierdza na wniosku zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia.
4. Podpisany wniosek Naczelnik przedkłada Burmistrzowi do zaakceptowania.
5. Wniosek podpisany przez Burmistrza jest podstawą do przygotowania dokumentacji przetargowej.

§ 6

1. Zamówienia o wartości poniżej 6000 euro winny być udzielane zgodnie z zasadą celowości, gospodarności i uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 powinny uwzględnić łączną wartość zamówień tego samego rodzaju, realizowanych przez Urząd.
3. Naczelnik odpowiedzialny za realizację zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest do traktowania na równych zasadach wszystkich wykonawców ubiegających się o jego realizację.
4. Naczelnik przygotowujący zamówienie o wartości poniżej 6000 euro sporządza notatkę o sposobie wyboru wykonawcy, którą przedstawia wraz ze zleceniem lub umową Burmistrzowi.

§ 7


Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ustalany będzie każdorazowo zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 pzp.

§ 8

1. Burmistrz powołuje komisję przetargową po zatwierdzeniu wniosku.
2. Skład komisji przetargowej określany jest każdorazowo w drodze zarządzenia Burmistrza.
3. Regulamin pracy komisji przetargowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
4. Przy zamówieniach, o których mowa w § 6 oraz zamówień z wolnej ręki, których przedmiot zamówienia wymieniony jest w art. 67 ust. 3 pzp nie jest powoływana komisja przetargowa.

§ 9

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem zgodnego z pzp jego unieważnienia, kończy się zawarciem umowy.
2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Treść zawieranej umowy musi być zgodna ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji.
4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Gminy.
5. Umowy podpisuje Burmistrz.
6. Zlecenia podpisuje Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.
7. Umowy przed podpisaniem muszą być parafowane przez radcę prawnego.
8. Umowy oraz zlecenia kontrasygnowane są przez Skarbnika.
9. Umowy sporządza się w pięciu egzemplarzach: dwa dla wykonawcy, jeden egzemplarz dla Wydziału Finansowego Urzędu, jeden egzemplarz dla Wydziału GKR, jeden egzemplarz dla Naczelnika odpowiedzialnego za określone zadanie wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.
10. Naczelnik nadzoruje umowy, zawarte w wyniku przeprowadzonego postępowania, dotyczącej zakresu zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
11. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

§ 10

1. Rejestr zamówień prowadzi Wydział GKR.
2. Naczelnik informuje Wydział GKR o wszczęciu postępowania, w celu umieszczenia go w rejestrze, o którym mowa w ust. 1
3. Rejestr zamówień powinien zawierać przynajmniej:
1) liczbę porządkową;
2) datę wszczęcia procedury;
3) tryb postępowania;
4) wartość zamówienia;
5) nazwę przedmiotu zamówienia;
6) numer CPV;
7) sposób zakończenia postępowania;
8) nazwę wydziału, w którym przechowywana jest dokumentacja przetargowa.


§ 11

1. Protokół wraz z załącznikami, o których mowa w art. 96 ust. 2 pzp, jest jawny.
2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 są udostępniane na pisemny wniosek zainteresowanego.
4. Burmistrz wyznacza zainteresowanemu miejsce i termin, w którym będzie on mógł się zapoznać z treścią żądanych dokumentów.
5. W trakcie udostępniania do wglądu ofert, w czasie trwania postępowania przetargowego, wymagana jest obecność członka komisji przetargowej.
6. W trakcie udostępniania do wglądu protokołu wraz z załącznikami wymagana jest obecność pracownika wydziału, w którym przechowywana jest dokumentacja.
7. Za kompletność i nienaruszalny stan udostępnionych dokumentów odpowiada członek komisji oraz pracownik wydziału, o których mowa w ust. 5 i 6.
8. Fakt udostępnienia do wglądu protokołu wraz z załącznikami musi zostać odnotowany w formie notatki, stanowiącej załącznik do protokołu postępowania obejmującej:
1) datę i miejsce udostępnienia dokumentów;
2) imię i nazwisko osoby zapoznającej się z treścią udostępnianych dokumentów;
3) wykaz udostępnianych dokumentów, w tym numery ofert;
4) imię i nazwisko pracownika wydziału lub członka komisji uczestniczącego w czynności udostępniania dokumentów;
5) uwagi.
§ 12

1. Protokół wraz ze wszystkim załącznikami (ofertami), specyfikacją oraz kopią umowy przez okres 4 lat od zakończenia postępowania przetargowego, przechowuje wydział odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania.
2. Po upływie okresu przechowywania, dokumentacja, o której mowa w ust.1, zostaje przekazana do archiwum.

§ 13

Wydział GKR przygotowuje i przekazuje do Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych.

§ 14

1. Za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie, zgodnie z przepisami pzp odpowiadają przed Burmistrzem za powierzone im czynności odpowiednio członkowie komisji przetargowej, Naczelnicy w zakresie nałożonych na nich zadań, upoważniony pracownik Wydziału GKR oraz pracownicy.
2. Za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, pracownicy odpowiadają za powierzone im czynności z zakresu pzp, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.)

§ 15

W zakresie nie uregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 8 cze 2006 09:28
Data opublikowania: czwartek, 8 cze 2006 14:56
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2657 razy