BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 138/06 Burmistrza Pisza z dnia 13 grudnia 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej


Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004r Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635) zarządzam, co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu Nr 159/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 grudnia 2003 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zmienionym Zarządzeniem Nr 92/05 Burmistrza Pisza z dnia 13 września 2005 zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Zarządzeniem Nr 100/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2005r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.Powołuje się Gminną Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną, w celu wykonywania zadań w zakresie planowania przestrzennego na terenie gminy i miasta Pisz.
2. W skład Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej wchodzą:

1) mgr inż. arch. Małgorzata Borak -przewodnicząca Komisji
2) mgr inż. arch. Krzysztof Kilikowski - sekretarz Komisji
3) mgr inż. arch. Jerzy Walasek - członek Komisji
4) mgr inż. arch. Jan Sadowski - członek Komisji”

§ 2

Regulamin Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej stanowiący załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data powstania: czwartek, 20 gru 2007 10:19
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2007 08:52
Data edycji: poniedziałek, 11 lut 2008 14:34
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2455 razy
Ilość edycji: 1