BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 24/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 lutego 2009 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1) Aleksandra Kubrak;
2) Dorota Karpińska;
3) Krzysztof Rumiński;

zwaną dalej Komisją.

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert złożonych w ogłoszonych przez Gminę Pisz otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie :
1) polityki prorodzinnej;
2) upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym;
3) współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi;
4) bezpieczeństwa obywateli.

3. Komisja dokona oceny ofert i przedstawi Burmistrzowi Pisza protokół w terminie do dnia 09 lutego 2009 r.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 lutego 2009 r.
Data powstania: czwartek, 5 lut 2009 12:16
Data opublikowania: czwartek, 5 lut 2009 14:33
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1933 razy