BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 30/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz.”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

W zarządzeniu Nr 165/08 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz” wprowadza się następującą zmianę:

- w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:


„4. Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2009 roku.

BURMISTRZ

/-/ Jan Alicki
Data powstania: czwartek, 19 lut 2009 16:48
Data opublikowania: piątek, 20 lut 2009 13:16
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1937 razy