BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 28/09 Burmistrza Pisza z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Piszu
Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458) w zw. z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1
Zarządzenie reguluje szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miejskim w Piszu

§2
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458),
2) Urzędzie - oznacza to Urząd Miejski w Piszu,
3) Sekretarzu - oznacza to Sekretarza Gminy Pisz,
4) Kierowniku Urzędu - oznacza to Burmistrza Pisza lub działającego z jego
upoważnienia Zastępcę Burmistrza Pisza,
5) pracowniku - oznacza to osobę podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku
urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w rozumieniu
ustawy, która została skierowana do odbycia służby przygotowawczej,
6) komórce organizacyjnej - rozumie się przez to odpowiednio również samodzielne
stanowisko pracy w Urzędzie,
7) kierowniku komórki organizacyjnej - rozumie się przez to odpowiednio również
pracownika zajmującego samodzielne stanowisko pracy,
8) Komisji – oznacza to Komisję Egzaminacyjną.

§3
1. Każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku
urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym jest zobowiązany
odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem, za wyjątkiem
pracowników, którzy zostali zwolnieni z obowiązku odbycia służby
przygotowawczej na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy.
2. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie
pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
3. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem
egzaminów dla pracowników Urzędu sprawuje Sekretarz.
4. Wszyscy pracownicy Urzędu, w szczególności kierownicy komórek
organizacyjnych są zobowiązani do współpracy w organizowaniu służby
przygotowawczej i egzaminów.

§4
1. Pracownika kieruje się do odbycia służby przygotowawczej nie wcześniej niż po
upływie 1 miesiąca od jego zatrudnienia nie później niż przed upływem 2
miesięcy od jego zatrudnienia.
2. Służba przygotowawcza trwa od 1 do 3 miesięcy i jest odbywana bez przerwy.

3. Termin i okres odbywania służby przygotowawczej uzależniony jest od wiedzy i
kwalifikacji pracownika, zdolności do nabywania umiejętności niezbędnych na
zajmowanym stanowisku urzędniczym i dotychczasowego przebiegu zatrudnienia
w Urzędzie.
4. O terminie skierowania pracownika do odbycia służby przygotowawczej oraz
okresie trwania tej służby decyduje Sekretarz w porozumieniu z kierownikiem
właściwej komórki organizacyjnej.
5. Okres służby przygotowawczej może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż do
3 miesięcy łącznie.
6. Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o czas nieobecności
pracownika w pracy. Czasu takiej nieobecności nie zalicza się do okresu służby
przygotowawczej.

§5
1. W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik ma obowiązek:
1) zaznajomienia się ze strukturą organizacyjną Urzędu, rodzajami
spraw załatwianych w poszczególnych komórkach organizacyjnych i
stanowiskach pracy, sposobem obiegu i rejestracji dokumentów,
2) zaznajomienia się z obowiązującymi w Urzędzie zasadami ochrony informacji
niejawnych, ochrony danych osobowych, trybem postępowania na
wypadek zagrożenia,
3) zaznajomienia się z zasadami gospodarki finansowej, w tym
angażowania środków finansowych i opisywania dokumentów finansowych,
4) poznania zasad profesjonalnej i kulturalnej obsługi interesantów,
5) zaznajomienia się z przepisami regulującymi ustrój samorządu gminnego, zasady
gospodarki finansowej oraz przepisami wewnętrznymi Urzędu, w tym w
szczególności:
a) ustawą o samorządzie gminnym,
b) ustawą,
c) podstawowymi zagadnieniami z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.),
d) podstawowymi zagadnieniami prawa zamówień publicznych,
e) podstawowymi zagadnieniami z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
f) podstawowymi zagadnieniami z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
g) instrukcją kancelaryjną dla organów gminy,
h) Statutem Gminy Pisz, Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, Regulaminem Pracy Urzędu,
6) szczegółowego zaznajomienia się z przepisami prawnymi dotyczącymi spraw
załatwianych na stanowisku pracy pracownika oraz na stanowiskach pracy, dla
których pracownik będzie pełnił zastępstwo, szczegółowego poznania rodzaju
spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika i w komórce organizacyjnej
oraz sposobu prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji,
7) nabycia umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych,
w szczególności decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, projektów
aktów prawa miejscowego oraz prowadzenia korespondencji urzędowej.

2. Pracownik zatrudniony na stanowisku pracy związanym ze współpracą z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy ma także obowiązek poznania struktury organizacyjnej i zakresu spraw załatwianych w takich jednostkach.§6
1. W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik przez 3/4 tygodniowego
czasu pracy wykonuje czynności na swoim stanowisku pracy oraz w komórce
organizacyjnej, w której jest zatrudniony a w pozostałym czasie odbywa praktyki
w innych komórkach organizacyjnych Urzędu.
2. Praca na stanowisku pracy oraz w komórce organizacyjnej, w której pracownik
jest zatrudniony w okresie służby przygotowawczej polega przede wszystkim na
praktycznym zaznajamianiu się z obowiązkami i przepisami prawa dotyczącymi
spraw załatwianych w danej komórce organizacyjnej i prowadzenia dla nich
niezbędnej dokumentacji.
3. Podczas praktyk w innych komórkach organizacyjnych pracownik zaznajamia się
z podstawowymi czynnościami tych komórek, w szczególności pod kątem
współpracy z komórką organizacyjną pracownika. Sekretarz wydaje kierownikom
komórek organizacyjnych wytyczne odnośnie praktyk pracownika odbywającego
praktyki w ramach służby przygotowawczej.
4. W przypadku pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych lub na
stanowiskach pracy związanych ze współpracą z innymi jednostkami
organizacyjnymi Gminy, pracownik może zostać skierowany do odbycia części
praktyk w ramach służby przygotowawczej do właściwych jednostek
organizacyjnych Gminy. Zasady odbywania takich praktyk ustala
Sekretarz w porozumieniu z kierownikiem tej jednostki.
5. Sekretarz w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej pracownika
ustala dla pracownika plan służby przygotowawczej.
6. W planie służby przygotowawczej wskazuje się komórki organizacyjne, w których
pracownik ma odbywać praktyki. Każdy pracownik obowiązkowo odbywa
praktyki w: Biurze Rady Miejskiej, Wydziale Finansowym, Pionie
Ochrony, Wydziale Ogólnym oraz na Samodzielnym stanowisku pracy ds.
Zamówień Publicznych.
7. Plan służby przygotowawczej określa:
a) okres odbywania służby,
b) szczegółowy plan i rozkład godzinowy odbywania praktyk w innych komórkach organizacyjnych Urzędu,
c) wykaz aktów prawnych, których znajomość jest dla pracownika obowiązkowa,
d) wykaz obowiązkowej literatury fachowej,
e) zestawienie umiejętności praktycznych, które pracownik zobowiązany jest nabyć podczas służby przygotowawczej,
f) wykaz zagadnień egzaminacyjnych,
g) termin egzaminu, który powinien przypadać w terminie od 7 do10 dni od zakończenia służby przygotowawczej.

8. Kierownik komórki organizacyjnej, w której pracownik odbywał praktykę w
trakcie służby przygotowawczej, sporządza pisemną informację o przebiegu tej
praktyki, powierzonych pracownikowi czynnościach, sposobie wywiązania się
pracownika z przydzielonych zadań.
9. Kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik,
sporządza informację o przebiegu pracy w trakcie służby przygotowawczej.
10. Informacje, o których mowa w ust. 8 i 9 przekazuje się Sekretarzowi. Informacje
te są jawne dla pracownika. Wzór informacji stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
11. Po zakończeniu okresu służby przygotowawczej Sekretarz podejmuje decyzję o
dopuszczeniu pracownika do egzaminu, o przedłużeniu okresu służby
przygotowawczej albo o odmowie dopuszczenia pracownika do egzaminu
i złożeniu wniosku o rozwiązanie stosunku pracy. Ponowne przedłużenie okresu
służby przygotowawczej jest dopuszczalne wyłącznie, gdy z przyczyn
losowych pracownik nie mógł odbyć całości lub części służby przygotowawczej.

12. W razie przedłużenia okresu służby przygotowawczej przepisy ust. 1-11 stosuje
się odpowiednio.
13. Ustalony termin egzaminu ulega odpowiedniemu przesunięciu w przypadku
przedłużenia okresu służby przygotowawczej.


§7
1. Egzamin odbywa się w terminie ustalonym w planie służby przygotowawczej, a w
razie przedłużenia okresu służby przygotowawczej - w terminie wyznaczonym
przez Sekretarza.
2. Egzamin przeprowadza Komisja, której przewodniczy Sekretarz. Ponadto w
skład Komisji Sekretarz powołuje kierownika właściwej komórki
organizacyjnej oraz 1 lub 2 osoby spośród pracowników Urzędu,
dysponujących odpowiednią wiedzą.
3. Kierownik Urzędu może wyznaczyć inny skład Komisji.
4. Komisja podejmuje decyzje i rozstrzygnięcia kolegialnie,
w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
5. W uzasadnionych przypadkach Sekretarz lub Kierownik Urzędu może zmienić
skład Komisji. Czynności dokonane przez Komisję w poprzednim
składzie pozostają w mocy.
6. Egzamin składa się z części pisemnej oraz części ustnej.
7. Komisja opracowuje pytania egzaminacyjne, ustala maksymalną
liczbę punktów za każde pytanie zadane w części ustnej egzaminu, ocenia
odpowiedzi oraz ustala wynik egzaminu.
8. Część pisemna egzaminu składa się z testu 15 pytań dotyczących ustroju
samorządu gminnego oraz znajomości aktów prawnych wskazanych w planie
służby przygotowawczej, a także spraw załatwianych w komórce organizacyjnej
pracownika. Część pisemna trwa 45 minut. Każda prawidłowa odpowiedź jest
punktowana 1 punktem, za złą odpowiedź lub jej brak przyznawane jest
0 punktów .
9. Część ustna obejmuje 5 pytań zadanych przez członków Komisji.
Pytania dotyczą struktury organizacyjnej Urzędu, kwestii dotyczących
pracy w innych komórkach organizacyjnych, w których
pracownik odbywał praktyki, umiejętności przygotowywania
dokumentów urzędowych oraz prowadzenia korespondencji urzędowej.
Pracownik otrzymuje pytania na kartce i ma 10 minut na przygotowanie się do
odpowiedzi. Za każdą odpowiedź przyznaje się od 0 do 5 punktów.
10. Wszystkie części egzaminu odbywają się w ciągu tego samego dnia roboczego.
Pomiędzy poszczególnymi częściami egzaminu zarządza się 15 minutowe
przerwy. Poza przerwami pracownik nie może opuszczać pomieszczenia, w
którym przeprowadzany jest egzamin.

§8
1. Egzamin przeprowadza się w zamkniętym pomieszczeniu, w którym mogą
przebywać wyłącznie członkowie Komisji i egzaminowany pracownik oraz
Kierownik Urzędu lub jego zastępca.
2. Dopuszczalne jest jednoczesne przeprowadzenie części pisemnej egzaminu dla
więcej niż jednego pracownika.
3. Podczas przeprowadzania części pisemnej egzaminu w pomieszczeniu wraz z
egzaminowanym (egzaminowanymi) musi stale przebywać co najmniej 2
członków Komisji.
4. Podczas przeprowadzania części ustnej egzaminu muszą być obecni wszyscy
członkowie Komisji.§ 9
1. Komisja niezwłocznie po przeprowadzeniu wszystkich części egzaminu, tego
samego dnia przystępuje do sprawdzenia i oceny.
2. Obrady Komisji są niejawne.
3. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół. Protokół zawiera: imię i
nazwisko pracownika, nazwę stanowiska pracy, datę odbycia egzaminu, skład
Komisji, wyniki poszczególnych części egzaminu. Do protokołu
załącza się plan służby przygotowawczej, pisemne informacje, o których mowa w
§ 6 ust. 8 i 9, listę pytań. Protokół podpisują wszyscy członkowie
Komisji i pracownik. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia.
4. Komisja oblicza punkty za każdą część egzaminu i ustala procentową wartość
punktów uzyskanych przez kandydata w stosunku do maksymalnej liczby
punktów możliwej do uzyskania za każdą część egzaminu.
5. Pracownik, który uzyskał co najmniej 60% punktów łącznie z dwóch części
egzaminu, zaliczył egzamin z wynikiem pozytywnym.
6. Pracownika informuje się o wyniku egzaminu niezwłocznie po ustaleniu wyniku.
7. Pracownikowi, który zaliczył egzamin pozytywnie, Kierownik Urzędu wystawia
w 2 egzemplarzach zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej i zaliczeniu
egzaminu z wynikiem pozytywnym. Jeden egzemplarz zaświadczenia wręcza się
pracownikowi, a drugi włącza do dokumentacji przebiegu służby
przygotowawczej. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
zarządzenia.
8. Pracownik, który nie zaliczył egzaminu z wynikiem pozytywnym, nie ma
możliwości powtórnego przystąpienia do egzaminu.
9. Dokumentację z przebiegu służby przygotowawczej i egzaminu przechowuje się
w Wydziale Ogólnym.
§10
1. Wszystkie czynności zastrzeżone w niniejszym Zarządzeniu dla Sekretarza
może przejąć do wykonywania Kierownik Urzędu.
2. Kierownik Urzędu może uchylać i zmieniać decyzje Sekretarza.
3. Wobec pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy lub na
stanowisku kierownika komórki organizacyjnej kompetencje kierownika komórki
organizacyjnej określone w niniejszym zarządzeniu wykonuje bezpośredni
przełożony zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu.

§11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2009 r.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28/09
Burmistrza Pisza
z dnia 5 lutego 2009 r.
Informacja z przebiegu służby przygotowawczejImię, Nazwisko:

Stanowisko:

Wydział:

Rodzaj czynności powierzonych pracownikowi Sposób wywiązania się
pracownika z przydzielonych zadań
1. b.dobrze/dobrze/dostatecznie/niedostatecznie*
2. b.dobrze/dobrze/dostatecznie/niedostatecznie*
3. b.dobrze/dobrze/dostatecznie/niedostatecznie*

……………………….
( Kierownik komórki organizacyjnej)


W związku z odbyciem przez Panią/Pana*………………………………………służby przygotowawczej w okresie od…………. do …………..
dopuszczam pracownika do egzaminu/przedłużam okres służby przygotowawczej/odmawiam dopuszczenia pracownika do egzaminu
i wnioskuję o rozwiązanie stosunku pracy*

……………………….

( Sekretarz Gminy Pisz)


* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 28/09
Burmistrza Pisza
z dnia 5 lutego 2009 r.Protokół

z przeprowadzonego egzaminu po ukończeniu służby przygotowawczej


Imię i nazwisko pracownika:

Stanowiska pracy:

Data egzaminu:

Skład Komisji Egzaminacyjnej:

1. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej –

2. Członek Komisji Egzaminacyjnej -
( Kierownik komórki organizacyjnej)

3. Członek Komisji Egzaminacyjnej –

4. Członek Komisji Egzaminacyjnej –

Wyniki poszczególnych części egzaminu:

1. część pisemna: pkt,

2. część ustna: pkt.

W związku z uzyskaniem przez Panią/Pana*……………………..punktów z dwóch części egzaminu, co stanowi …….% ogólnej liczby punktów, zaliczam egzamin z wynikiem pozytywnym/nie zaliczam egzaminu*.

Załączniki:
1. plan służby przygotowawczej,
2. informacja z przebiegu służby przygotowawczej,
3. lista pytań egzaminacyjnych

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1………………………….,

2………………………….,

………………… 3………………………….,

(podpis pracownika) 4…………………………..

* niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 28/09
Burmistrza Pisza
z dnia 5 lutego 2009 r.
Pisz, dnia……………..


ZaświadczeniePani/Pan*………………………… w okresie od …………….. do …………… odbywała/odbywał* służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Piszu na stanowisku……….. .
W dniu …………… zaliczyła/zaliczył* pozytywnie egzamin po odbyciu służby przygotowawczej.


………………………
( Burmistrz Pisza)* niepotrzebne skreślić
Data powstania: wtorek, 24 lut 2009 13:44
Data opublikowania: wtorek, 24 lut 2009 15:24
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2316 razy