BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 39/09 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2009 r.

w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zamówienia publiczne w Urzędzie Miejskim w Piszu, zwanym dalej „Urzędem”, udzielane są zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami prawidłowej gospodarki finansowej, w szczególności z zasadą, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 2

Szczegółową procedurę udzielania zamówień publicznych w Urzędzie określa Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3

Postępowania rozpoczęte i niezakończone podpisaniem umowy do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, toczą się według dotychczasowych zasad.

§ 4

Zarządzenia nie stosuje się do postępowań finansowanych z udziałem środków, których przyznanie uzależnione jest od zastosowania innych procedur udzielania zamówień niż określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)
§ 5

Tracą moc:
1) zarządzenie Nr 43/07 Burmistrza Pisza z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu
2) zarządzenie Nr 60/07 Burmistrza Pisza z dnia 17 maja 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu.
3) zarządzenie Nr 78/07 Burmistrza Pisza z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu.
4) zarządzenie Nr 89/08 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2009 r.

BURMISTRZ

/-/ Jan Alicki
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 15 kwi 2009 11:08
Data opublikowania: środa, 15 kwi 2009 14:57
Opublikował(a): Marta Łuba
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1986 razy