BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 142a /09 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie zasad i warunków dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta i gminy Pisz w roku 2010.
Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 6 ust.1, art.7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 406 ust. 1 pkt 6 i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz działem IV ust. 5 załącznika do Uchwały Nr XIX/200/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia "PROGRAMU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY I MIASTA PISZ NA LATA 2008 – 2030" zmienionej Uchwałą Nr XL/496/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2009 r. zarządza się, co następuje: § 1 Ustala się zasady i warunki dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Pisz, określonych w niniejszym zarządzeniu. § 2 1.O dofinansowanie ubiegać się mogą właściciele zasobów mieszkaniowych: a) osoby fizyczne, b) wspólnoty mieszkaniowe, c) spółdzielnie mieszkaniowe. 2.Osobom fizycznym, które są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) dofinansowanie może być udzielone, wyłącznie na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. § 3 1.Dofinansowaniu będą podlegały koszty związane z likwidacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub usunięciu pokrycia dachowego, elewacji lub innych elementów budowlanych, obejmujące: a) demontaż elementów zawierających azbest, b) transport odpadów z miejsca wytworzenia do miejsca unieszkodliwiania, c) unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów na składowisku posiadającym stosowne zezwolenie. 2. Dofinansowaniu nie będą podlegały koszty związane zastąpieniem elementów zawierających azbest innymi materiałami budowlanymi. § 4 Dofinansowanie, o którym mowa w § 3 ust. 1, będzie refundacją faktycznie poniesionych kosztów, wypłacane będzie po zakończeniu zadania oraz przedłożeniu odpowiednich dokumentów. § 5 Ustala się, że wysokość dofinansowania kosztów, o których mowa w § 3 ust 1, wynosić będzie: a) dla osób fizycznych - 30 % poniesionych kosztów (brutto), nie więcej niż 2.500 zł (brutto) na jednego właściciela zasobu mieszkaniowego zwanego dalej „Wnioskodawcą”, b) dla wspólnot mieszkaniowych – 20% poniesionych kosztów (brutto), nie więcej niż 2.500 zł (brutto) na jednego Wnioskodawcę, c) dla spółdzielni mieszkaniowych – 20% poniesionych kosztów (brutto), nie więcej niż 2.500 zł (brutto) na jednego Wnioskodawcę, § 6 Środki na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzić będą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. § 7 Ustala się następującą procedurę składania i załatwiania wniosków o udzielenie dofinansowania: 1) Przed przystąpieniem do prac budowlanych związanych z usuwaniem azbestu Wnioskodawca kieruje do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piszu wniosek o udzielenie dofinansowania oraz załącza: a) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki) oraz w przypadku współwłaścicieli zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej uchwałę właściwego organu, b) oświadczenie Wnioskodawcy, iż jest/nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.). c) kopię informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, d) kopię oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649) (dokonaną przez osobę z uprawnieniami budowlanymi), e) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopię potwierdzenia dokonania zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 2) Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piszu sprawdza wniosek pod względem spełnienia wymogów formalnych i wpisuje do odpowiedniego rejestru. 3) Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piszu w obecności Wnioskodawcy, przeprowadzają oględziny obiektu, w którym jest wykorzystywany azbest. Sporządzają stosowny protokół, w którym określają miejsce występowania wyrobów zawierających azbest oraz ich szacunkową ilość w m2. 4) Wnioskodawca zleca firmie (firmom), posiadającej decyzję Starosty Piskiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych (wydane przez właściwy organ ochrony środowiska), wykonanie usługi usunięcia azbestu. 5) Po usunięciu azbestu Wnioskodawca przedkłada do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piszu następujące dokumenty: a) protokół odbioru wykonanych robót, b) oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, zawierającego między innymi masę i koszt unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest oraz koszt ich transportu, wraz z potwierdzeniem zapłaty, c) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, d) kartę przekazania odpadów usuniętych z obiektu budowlanego objętego wnioskiem o dofinansowanie, e) uwierzytelnioną notarialnie kopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych, jeżeli transport wykonywała firma mająca siedzibę poza gminą Pisz. 6) Wnioskodawca okazuje pracownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piszu oryginały dokumentów składanych wraz z wnioskiem celem potwierdzenia kopii „za zgodność z oryginałem”. 7) Po stwierdzeniu spełnienia warunków udzielenia dofinansowania, Burmistrz Pisza podpisuje z Wnioskodawcą umowę cywilno-prawną określającą kwotę dofinansowania, termin i warunki jego wypłaty. § 8 1. Dofinansowanie do usuwania azbestu będzie przyznawane według kolejności wpływających wniosków spełniających wymogi formalne do wyczerpania posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2010, zgromadzonych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2. Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia. § 9 Ustala się harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zarządzenia: 1) Nabór wniosków o udzielenie pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest od 01.11.2009 r. do 31.12.2009 r. na 2010 r. W przypadku niewyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie na rok 2010 na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest nabór wniosków złożonych po terminie określonym powyżej nastąpi do dnia 31 sierpnia 2010 r. 2) Weryfikacja i akceptacja wniosków od 01.01.2010 r. do 01.02.2010 r. W przypadku niewyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie na rok 2010 na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest weryfikacja i akceptacja wniosków złożonych po terminie określonym powyżej nastąpi do dnia 30 września 2010r. 3) Demontaż i usuwanie z terenu gminy wyrobów azbestowych od 01.05.2010 r. do 30.11.2010 r. 4) Przedłożenie kompletnej dokumentacji – w terminie 20 dni od dnia demontażu i usunięcia wyrobów azbestowych. § 10 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piszu. § 11 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2009 r.
Data powstania: środa, 9 gru 2009 13:33
Data opublikowania: środa, 9 gru 2009 13:37
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1944 razy