BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 51/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) oraz art. 44, art. 53 i art. 254 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
W Regulaminie udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 25/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 uchyla się ust. 7;
2) w § 16 w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) postanowienia dotyczące kar umownych oraz gwarancji jakości i rękojmi za wady (jeżeli są wskazane z uwagi na specyfikę zamówienia)”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2010 r.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: wtorek, 13 kwi 2010 12:17
Data opublikowania: wtorek, 13 kwi 2010 15:49
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2041 razy