BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 63/10 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2010 r.

w sprawie przygotowania i udziału wydzielonych sił i środków Gminy Pisz w wieloszczeblowym powiatowym ćwiczeniu „ŚNIARDWY 2010”


Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm. ), § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850) oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. Nr 16, poz. 152) w związku z „Planem Szkolenia Obronnego w Województwie Warmińsko-Mazurskim na 2010 rok” (część II poz. 25) stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 283 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2010 roku, zarządzam co następuje:

§ 1.
1. W dniach 9-10 czerwca 2010 r. wydzielone siły i środki Gminy Pisz wezmą udział w zarządzonym przez Starostę Piskiego wieloszczeblowym powiatowym ćwiczeniu „ŚNIARDWY 2010”, obejmującym swoim zakresem zadania obronne, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego, na temat: ”ORGANIZOWANIE ZBIOROWEJ OCHRONY LUDNOŚCI ORAZ LIKWIDACJA SKUTKÓW ZDARZENIA KRYZYSOWEGO”.

2.Celem szkolenia będzie:
1) nabycie umiejętności w zakresie:
- organizowania i prowadzenia akcji ratunkowej;
- likwidowania skutków zdarzenia kryzysowego.
2) doskonalenie:
- umiejętności oceny sytuacji;
- wypracowywania decyzji;
- organizowania współdziałania w zespole;
- procedur w zakresie reagowania kryzysowego.
3) sprawdzenie:
- stopnia przygotowania organów administracji samorządowej do działania w zaistniałej sytuacji kryzysowej;
- sprawności systemu łączności i alarmowania;
- współdziałania służb w akcjach ratowniczych;
- poprawności opracowania obowiązujących procedur w zaistniałych sytuacjach kryzysowych.

§ 2
Do udziału w ćwiczeniu wydzielam:
1) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego;
2) Obsadę Stałego Dyżuru;
3) Obsadę zespołu do przeprowadzenia akcji kurierskiej;
4) Formację Obrony Cywilnej – Samodzielną Terenową Drużynę Wykrywania i Alarmowania;
5) Siły i środki Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskach;
6) Siły i środki Straży Miejskiej w Piszu;
7) Siły i środki Zakładu Usług Komunalnych w Piszu.

§ 3
1. Na kierownika ćwiczenia wyznaczam Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Piszu, który:
- opracuje dokumentację ćwiczenia w postaci „Planu-Konspektu” i przedstawi mnie do zatwierdzenia;
- przeprowadzi instruktaż z biorącymi udział w ćwiczeniu;
- przygotuje uczestników ćwiczenia pod względem merytorycznym;
- przekaże uczestnikom ćwiczenia dokumentację ćwiczenia;
- zapewni ochronę informacji niejawnych.
2. Za przygotowanie odpowiednich sił i środków do przeprowadzenia praktycznego epizodu ćwiczenia w obrębie fermy drobiu w miejscowości Borki oraz odpowiednie przygotowanie terenu epizodu ćwiczenia, czynię odpowiedzialnymi:
- Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskach;
- Komendanta Straży Miejskiej w Piszu;
- Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Piszu.
3.Odpowiednią ilość środków transportu niezbędną dla przemieszczania się kierownictwa ćwiczenia zapewni Naczelnik Wydziału Ogólnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

§ 4
Termin gotowości ustalam na: 7 czerwca 2010 r. godz. 10.00

§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2010 r.


Data powstania: środa, 26 maj 2010 14:07
Data opublikowania: środa, 26 maj 2010 14:29
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2069 razy