BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 87/10 Burmistrza Pisza z dnia 14 czerwca 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474) zarządzam, co następuje: § 1 W Zarządzeniu Nr 159/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zmienionym Zarządzeniem Nr 92/05 Burmistrza Pisza z dnia 13 września 2005 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Zarządzeniem Nr 100/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2005 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Zarządzeniem Nr 138/06 Burmistrza Pisza z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Zarządzeniem Nr 167/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Zarządzeniem Nr 25/08 Burmistrza Pisza z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wprowadza się następującą zmianę: § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Powołuje się Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, w celu wykonywania zadań planowania przestrzennego na terenie gminy i miasta Pisz. 2. W skład Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wchodzą: 1) mgr inż. arch. Małgorzata Borak - przewodnicząca Komisji, 2) mgr inż. arch. Krzysztof Kilikowski - sekretarz Komisji, 3) mgr inż. arch. Jerzy Walasek - członek Komisji, 4) mgr inż. arch. Jan Sadowski - członek Komisji, 5) mgr inż. arch. Piotr Olszak - członek Komisji, 6) mgr inż. arch. Maria Olchowska - członek Komisji”. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2010 r. BURMISTRZ Jan Alicki

Data powstania: piątek, 18 cze 2010 07:56
Data opublikowania: piątek, 18 cze 2010 09:41
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1928 razy