BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 129/05 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
Na podstawie ust. 2 rozdziału III Załącznika do Zarządzenia Nr 86/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Pana Zbigniewa Wdowiarskiego na Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Piszu.

§ 2

Szczegółowy zakres praw i obowiązków Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej określa załącznik do Zarządzenia Nr 86/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

§ 3

Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31 grudnia 2005r. i należy nią objąć:
1) Stan paliwa w samochodach używanych w Urzędzie Miejskim w Piszu i Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Pisz
2) Stan depozytów.
3) Stan gruntów.
4) Inwestycje w toku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.