BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 31/07 Burmistrza Pisza z dnia 07 marca 2007r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 14/07 Burmistrza Pisza z dnia 01 lutego 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wprowadza się następującą zmianę:
- § 6 otrzymuje brzmienie:
„ § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data powstania: środa, 19 gru 2007 15:19
Data opublikowania: środa, 19 gru 2007 15:20
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2364 razy