BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 14/07 Burmistrza Pisza z dnia 01 lutego 2007r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) Dysponowanie nieruchomością przeznaczoną na bazę techniczno-biurową, wyposażoną w:
a) zaplecze biurowe i socjalne,

b) miejsce postojowe z punktem napraw,

c) miejsce do mycia pojazdów oraz pojemników,

d) urządzenia do segregowania zmieszanych odpadów komunalnych, przesortowania surowców wtórnych, o wydajności uwzględniającej dzienną ilość pozyskiwanych odpadów,

e) stanowisko odbioru odpadów wielkogabarytowych (mebli, sprzętu RTV, AGD itp.),

f) stanowisko (boksy lub kontenery) do odbioru odpadów niebezpiecznych (świetlówki, akumulatory, baterie, leki przeterminowane, opakowania po farbach, lakierach itp.),

g) stanowisko umożliwiające prasowanie odebranych odpadów komunalnych.

2) Dysponowanie specjalistycznym sprzętem technicznym w liczbie i stanie technicznym gwarantującym utrzymanie właściwego standardu sanitarnego, następującego rodzaju:

a) pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, w liczbie umożliwiającej wykonywanie zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Pisz i uchwale Nr XLIX/580/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Pisz (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 107, poz. 1748).

b) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w liczbie umożliwiającej wykonywanie zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Pisz i uchwale Nr XLIX/580/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Pisz (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 107, poz. 1748).

3) Dysponowanie pojazdami specjalistycznymi, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie przewożonych odpadów, następującego rodzaju:
a) pojazdy bezpylne "śmieciarki",

b) pojazdy hakowe,

c) pojazdy wyposażone w urządzenie typu HDS,

d) pojazdy ciężarowe.

4) Gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego albo udokumentowanie zlecenia gromadzenia tych danych za pomocą systemu komputerowego, poprzez przedłożenie stosownej umowy – umożliwiającego przekazywanie danych w formie sprawozdań w programie Excel;

5) Oznaczenie pojemników i kontenerów, o których mowa w pkt 2, za pomocą logo lub nazwą przedsiębiorcy;

6) Oznaczenie pojazdów, o których mowa w pkt 3, za pomocą logo lub nazwą przedsiębiorcy;

7) Mycie i dezynfekowanie raz w miesiącu pojemników i kontenerów, o których mowa w pkt 2;

8) Mycie i dezynfekowanie codzienne pojazdów, o których mowa w pkt 3;

9) Składowanie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i odpadów nie nadających się do odzysku na składowisku odpadów komunalnych dla miasta i gminy Pisz.

10) Przekazywanie odpadów odzyskanych do recyklingu;

§ 2. 1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1) Posiadanie homologowanego pojazdu asenizacyjnego spełniającego wymagania zawarte w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);

2) Dysponowanie nieruchomością przeznaczoną na bazę techniczną, wyposażoną w:

a) miejsce postojowe z punktem napraw,

b) miejsce do mycia pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2,

3) Gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego albo udokumentowanie zlecenia gromadzenia tych danych przy pomocy systemu komputerowego, poprzez przedłożenie stosownej umowy – umożliwiającego przekazywanie danych w formie sprawozdań w programie Excel,

4) Mycie i dezynfekowanie codzienne pojazdów asenizacyjnych, o których mowa w pkt 1.
5) Miejsce postoju i mycia pojazdów musi być tak usytuowane i spełniać takie warunki techniczne, by spełnione były wymogi ochrony środowiska i nie stanowiło ono uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i sanitarne,

6) Przekazywanie nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków.

2. W przypadku gdy nieruchomość, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie spełnia wymagania określonego w ust. 1 pkt 2 lit. b, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczy to wymaganie, należących do innych przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownej umowy.

§ 3. 1. Przez dysponowanie nieruchomością, o którym mowa w § 1 pkt 1, § 2 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy.

2. Przez dysponowanie środkami technicznymi o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d-g i pkt 2 - 4 oraz § 2 ust. 1 należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego potwierdzającego posiadanie środków wraz z ich opisem technicznym.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Piszu.
§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 127/06 Burmistrza Pisza z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Data powstania: środa, 19 gru 2007 15:20
Data opublikowania: środa, 19 gru 2007 15:21
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2789 razy