BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 38/07 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2007r.

w sprawie powołania Zespołu do opracowania założeń koncepcyjnych budowy rampy
przeładunkowej i linii technologicznej segregacji odpadów komunalnych oraz
późniejszej likwidacji istniejącego składowiska odpadów w Kotle Dużym.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuje się Zespół do opracowania założeń koncepcyjnych budowy rampy przeładunkowej i
linii technologicznej segregacji odpadów komunalnych oraz późniejszej likwidacji
istniejącego składowiska odpadów w Kotle Dużym w składzie :
1. Piotr Grochal - przewodniczący Zespołu
2. Michał Andrzej czyk - zastępca przewodniczącego Zespołu
3. Marta Kaczmarczyk - sekretarz Zespołu
4. Andrzej Raszczyk- członek Zespołu
5. Krzysztof Nosek - członek Zespołu
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data powstania: piątek, 21 gru 2007 08:39
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2007 08:51
Opublikował(a): Piotr Grochal
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2414 razy