BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 135/07 Burmistrza Pisza z dnia 25 października 2007r.

w sprawie powołania komisji konkursowej.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję komisję konkursową w składzie:

1) Aleksandra Kubrak;
2) Rafał Grusznis;
3) Bożena Czapska .

2. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny ofert złożonych w ogłoszonych przez Burmistrza Pisza otwartych konkursach ofert:
(1) na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym;
(2) na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie polityki prorodzinnej, w tym działań uwzględniających integrację wielopokoleniową, edukację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, aktywizację osób starszych;
(3) na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym działania wspomagające organizacje pozarządowe;
(4) na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

3. Komisja dokona oceny ofert i przedstawi Burmistrzowi Pisza protokół w terminie do dnia 27 października 2007 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 października 2007 r.
Data powstania: piątek, 21 gru 2007 10:02
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2007 10:03
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 2416 razy