BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 7/08 Burmistrza Pisza z dnia 10 stycznia 2008r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pisz.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 48/07 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pisz wprowadza się następującą zmianę:

- w § 2 uchyla się pkt 8.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2008r.

Burmistrz Pisza
/-/ Jan AlickiData powstania: czwartek, 17 sty 2008 14:06
Data opublikowania: czwartek, 17 sty 2008 14:08
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2402 razy