BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 166/08 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2008 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz w składzie:

1. Ewa Szymańska - przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Anna Jankiewicz - zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski - sekretarz Komisji Przetargowej
4. Agnieszka Bogdańska - członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2008 roku

BURMISTRZ

/Jan Alicki/

Data powstania: wtorek, 6 sty 2009 08:23
Data opublikowania: wtorek, 6 sty 2009 13:52
Data przejścia do archiwum: środa, 14 sty 2009 07:50
Opublikował(a): Marta Łuba
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1585 razy